E-jurist teabeleht (lepingueelne teave)


1. Veebipõhise õigusteenuse osutajaks on OÜ E-jurist (registrikood 10442804, Väike-Ameerika 8 10124 Tallinn, tel. 660 5887, e-post: e-jurist@e-jurist.ee).

2. E-jurist osutab õigusteenuseid vastavalt E-juristi kliendilepingu tingimustele. Muuhulgas osutab E-jurist veebipõhise õigusliku nõustamise teenuseid ja võimaldab klientidel tasu eest tutvuda selleks otstarbeks koostatud digitaalsete õigusliku teabe dokumentidega („teabedokumendid“).

3. E-juristi teabedokumentideks on www.e-jurist.ee (või sellelt edasisuunduval E-juristi veebilehe osal) asuvates käsitaamatutes avaldatud praktilised õigusjuhised, kiirjuhised, näidisjuhtumite ja kohtupraktika kokkuvõtted, dokumentide ja lepingute vormid ning muud dokumendid.

4. E-juristi teenused on tasulised vastavalt www.e-jurist.ee hinnakirjale ja veebijuristi käsiraamatus avaldatud teenustasudele. Klient kannab oma sidevahendite ja seadmetega ning pangaülekannetega seotud kulud ise.

5. E-jurist täidab veebiteenuse tellimused e-posti teel või veebilehe kaudu. Teabedokumendi võib E-jurist anda kliendile tähtajatuks või tähtajaliseks tutvumiseks. Tähtaja määrab E-jurist sellest klienti teavitades. E-juristi teabedokumentidel on E-juristi autoriõigused ja nende levitamine, muutmine ja kasutamine äritegevuseks on ilma E-juristi loata on keelatud.

6. Tellimuse esitamisel sõlmib klient E-juristiga kliendilepingu vastavalt E-juristi käsiraamatu ja veebinõustamise lepingutingimustele („tingimused“).

7. Kliendil on taganemisõigus 14 päeva, kui ta ei soovi tellimuse kohest täitmist. Tingimuste kohaselt soovib klient lepingu kohest täitmist. Täidetud tellimuse eest tasu ei tagastata. Täitmata tellimuse teenustasu tagastamisel kannab teenustasu tagastamise kulud tarbija.

8. Kliendil on õigus esitada E-juristile kaebused e-posti aadressi e-jurist@e-jurist.ee kaudu digitaalselt allkirjastatuna. Kliendil on õigus kasutada vaidluste veebipõhiseks lahendamiseksplatvormi: https: //webgate.ec.europa.eu/ odr/main/index.cfm?event =main.home.chooseLanguage. Kliendil on õigus pöörduda E-juristiga tekkivate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks Tarbijakaitseameti poole, Rahukohtu 2 10130 Tallinn, telefon: 6201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee, veebileht: http://www.tarbijakaitseamet. ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

E-juristi käsiraamatu ja veebinõustamise lepingutingimused

01.06.2016

E-juristi käsiraamatu ja veebinõustamise lepingutingimused („Tingimused“) määravad kindlaks põhimõtted ja korra, mille alusel võimaldab E-jurist kliendil käsiraamatu või selle osaks olevate digitaalsete õiguslike juhistega tutvuda ning osutab veebinõustamise teenust.

I Mõisted

1. Klient on isik, kes soovib tutvuda E-juristi poolt digitaalses vormis pakutava õigusliku teabega või kasutada veebinõustamise teenust.

2. E-jurist on OÜ E-jurist (registrikood 10442804, Väike-Ameerika 8 10124 Tallinn, tel. 660 5887, e-post: e-jurist@e-jurist.ee).

3. Veebijuristi käsiraamat on õiguslikku teavet, sealhulgas erinevaid praktilisi õiguslikke juhiseid ja muud õigusteavet sisaldav käsiraamat. Käsiraamat võib koosneda erinevatest osadest, nt käsiraamat kodanikule, ettevõtte õiguskäsiraamat jne.

4. Õiguslik teave on praktiline digitaalne õigusalane teave, mille eesmärgiks on anda kliendile tasu eest õigusliku sisuga tüüpjuhis, tüüpteave, tüüpsoovitus kindlal õiguslikul teemal, dokument või leping, mille klient valib välja E-juristi veebilehe käsiraamatus pakutavate teemade ja dokumentide alt. Õiguslik teave sisaldub teabedokumendis.

5. Teabedokument on digitaalne õigusjuhis või muu E-juristi digitaalses vormis veebilehe kaudu pakutav õiguslik teabedokument, mis ei ole vastus kliendi konkreetsele küsimusele, vaid üldisem kirjeldus kliendi poolt valitud teema või küsimuse kohta.

6. Kliendileping on käesolev leping, mille alusel E-jurist annab teabedokumendi kliendile arvutivõrgu kaudu tähtajaliselt tutvumiseks.

7. Veebileht on E-juristi veebileht www.e-jurist.ee.

8. E-juristi autoriõigus on E-juristi ainuõigus teabedokumentide ja muu E-juristi veebilehel avaldatud õigusliku teabe kasutamiseks, kasutada andmiseks ja kasutajate määramiseks. E-jurist annab teabedokumendi kliendile üksnes tähtajaliseks tutvumiseks. Teabedokumendi autoriõigus kuulub E-juristile, selle kopeerimine, muutmine, töötlemine, edastamine, avalikustamine ning kasutamine ärilistel eesmärkidel ei ole E-juristi nõusolekuta lubatud.

9. E-juristi veebinõustamine on veebilehe kaudu kliendile osutatav E-juristi õigusliku nõustamise teenus, millega E-jurist annab kliendi E-juristi veebilehe või e-posti kaudu antud tellimuse alusel e-posti teel personaalse vastuse kliendi õigusliku sisuga küsimusele. Teenuse kasutamiseks tuleb kliendil esitada tellimus valiku „veebijuristi nõustamine“ juures E-juristi veebilehel ning kirjeldada täpsemalt olukorda või küsimust, millele ta vastust soovib. Juhul, kui E-juristi hinnangul ei ole võimalik klienti selles küsimuses veebinõustamise teenuse alusel nõustada, annab E-jurist kliendile sellest teada ja loobub sellega veebinõustamise teenuse osutamisest.

10. Tellimus on kliendi tahteavaldus veebijuristi teenuse kasutamiseks või konkreetse teabedokumendiga tutvumiseks, mille esitatab klient E-juristile veebilehe kaudu vastava valiku tegemisega ja tellimuse eest tasumisega.

11. Tasu on teabedokumendi või käsiraamatuga tutvumise eest E-juristile makstav teenustasu.

12. E-juristi käsiraamatu ja veebinõustamise lepingutingimused („tingimused“) on E-juristi ja kliendi vahelise lepingu teenustingimused, mis reguleerivad E-juristi ja kliendi vahelisi suhteid seoses vastavate teenuste tellimisega.

II Tellimine, tasumine ja kliendileping

1. Kliendil on õigus teabedokumendiga tutvuda, kui ta valib E-juristi käsiraamatute veebilehelt välja enda poolt soovitud teabedokumendi teema, märgib ära enda ühe e-posti aadressi, mille kaudu ta soovib teabedokumendiga tutvuda ning esitab sellekohase tellimuse.

2. Pärast tellimuse esitamist tuleb kliendil teabedokumendiga tutvumise eest tasuda. Tasumine toimub E-juristi arve alusel või veebilehel asuva pangalingi kaudu.

3. Teabedokumendi tellimise või veebinõustamise tellimusega ja selle eesta tasumisega kinnitab klient oma soovi kliendilepingu sõlmimiseks käesolevate tingimuste alusel. Kui klient ei tasu tellimuse eest 5 (viie) päeva jooksul pärast tellimuse esitamist või veebinõustamise teenuse korral arve saamisest ja E-jurist ei ole kliendi tellimust täitnud, loetakse, et tellimust ei ole esitatud ja lepingut ei ole sõlmitud. Kui E-jurist on kliendi tellimuse kohe täitnud, on kliendil tellimuse eest tasumise kohustus.

4. Klient kinnitab tellimuse esitamisega, et ta soovib tellimuse täitmist koheselt. E-jurist teeb teabedokumendi kliendile kättesaadavaks esimesel võimalusel pärast tasu laekumist, kuid hiljemalt ühe tööpäeva jooksul tellimuse saamisest. Veebujuristi vastuse saadab E-jurist kliendile esimesel võimalusel pärast tasu laekumist. Juhul, kui vastuse andmiseks kulub rohkem aega, annab E-jurist sellest kliendile teada.

5. Teabedokument tehakse kliendile kättesaadavaks veebilehe vahendusel või edastatakse kliendi poolt märgitud e-posti aadressile digitaalsena.

6. Kui klient soovib ja E-jurist nõustub käsiraamatu osa (nt ettevõtte õiguskäsiraamat) kliendile kasutada andmisega pikemaks perioodiks, tasub klient selle eest tasu vastavalt E-juristi poolt esitatud arvetele arvetel märgitud tähtaegadel ja summades.

7. Kuivõrd klient soovib tellitud teabedokumendi või veebijuristi vastuse kätte saada enne 14-päevase taganemistähtaja lõppu, ei ole tal lepingust taganemise õigust.

III Kliendi õigused ja kohustused

1. Kliendil on õigus kasutada E-juristi teabedokumente ainult enda tarbeks vastavalt käesolevale kliendilepingule.

2. Kliendil on õigus E-juristi poolse lepingu rikkumise korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Kliendil on õigus nõuda lepingu täitmist, keelduda omapoolse kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, leping üles öelda.

3. Klient on kohustatud esitama tellimuse veebilehe kaudu ja veebilehel määratud vormis, märkides tellimuses ära oma nime ja e-posti aadressi. E-jurist tuvastab isiku teenustasu maksmiseks sooritatud pangaülekande audentimisteenuse kaudu. E-jurist ei taga muudel tingimustel ja vormis esitatud tellimuse täitmist.

4. Klient on kohustatud tagama, et E-juristi poolt talle tutvumiseks antud teabedokument ei sattuks kolmandate isikute valdusesse ning seda ei kasutataks nende poolt. Teabedokument on adresseeritud üksnes kliendile, kes selle tellis.

5. Teabedokument on konfidentsiaalne ning selle avalikustamine, kopeerimine, levitamine või selle sisu muul viisil kasutamine on rangelt keelatud.

IV E-juristi õigused ja kohustused

1. E-jurist on kohustatud täitma teabedokumendi tellimuse ühe tööpäeva jooksul pärast selle eest tasu laekumist E-juristi arvele.

2. E-juristil on õigus teabedokumendi edastamisest keelduda, kui:

• klient ei ole tellimuse eest tasunud;

• veebilehel puudub sellise teabedokumendi nimetus, mida klient soovib;

• tellimus on ebaselge või tellimuse täitmine on vastuolus juristieetikaga;

• E-jurist veebilehel esinevad tehnilised probleemid või on tegemist internetirünnakuga. Nimetatud juhul täidab E-jurist tellimuse esimesel võimalusel.

3. E-juristil on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta. E-jurist teavitab klienti muudatustest veebilehe kaudu. Muudatused kehtivad alates teatamisest.

V Kliendilepingu tähtaeg ja ülesütlemine

1. Kliendileping on kehtiv kuni tellimuse täitmiseni ja selle eest tasumiseni.

2. Lepingu rikkumise korral ühe poole poolt on teisel poolel õigus kliendileping igal ajal üles öelda, teatades sellest e-posti teel ette. Lepingut ei saa üles öelda tagasiulatuvalt.

VI Vastutus

1. E-jurist vastutab kliendi poolt tellitud teabedokumendi kliendile kättesaadavaks tegemise eest. E-jurist ei vastuta teabedokumendi edastamise eest, kui kliendi e-posti hoiukoht (mailbox) ei võta dokumenti vastu või kliendi arvutis või muus elektroonilises seadmes puudub teabedokumendi avamiseks vajalik programm või rakendus. E-jurist ei ole kohustatud edastama teabedokumenti, mille nimetus veebilehel puudub.

2. Klient vastutab tellimuse tähtaegse ja nõuetekohase tasumise eest. Tasumise viivituse korral kuulub kliendi poolt tasumisele viivis 0,2% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

VII Kliendiandmete töötlemine

1. Tellimuse esitamisega annab klient nõusoleku, et E-jurist võib kliendile teabedokumendi edastamiseks ja kliendi nõustamiseks töödelda kliendi isikuandmeid, sealhulgas edastada tema andmeid ülalnimetatud eesmärkidel Eestis või välisriigis asuvatele isikutele, kes on seotud E-juristile ja kliendile teenuse osutamisega ning isikutele, kellele E-jurist on õigustatud või kohustatud andmeid edastama õigusaktidest tulenevalt.

2. E-jurist töötleb (sh kogub, vahetab, salvestab, säilitab, kasutab, edastab, avalikustab jms) klientide andmeid üksnes selleks, et täita kliendi ees võetud kohustusi teenuse osutamise osas, samuti muid sellega seotud teenuseid lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikus ulatuses, sh kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi ning täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3. E-juristil on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta seadusest tulenevate kohustuste ning poolte vahel sõlmitud lepingu täitmiseks (v.a. delikaatsed isikuandmed) ning vajadusel kasutada neid toimingute tõendamiseks.

4. Isikuandmete töötlemisel lähtub ja järgib E-jurist isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid.

5. E-jurist töötleb järgmisi kliendi isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, muud andmed, mis võimaldavad kliendi isikut tuvastada.

6. E-jurist töötleb kliendi isikuandmeid minimaalses võimalikus ulatuses, üksnes kliendile teenuse osutamise eesmärkidel ning seni, kuni see on vajalik kliendi isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. E-juristil on õigus säilitada kliendi isikuandmeid nõuete esitamise tähtaja möödumiseni.

7. E-jurist kogub üldjuhul kliendi andmeid kliendi enda käest, kuid võib neid koguda ka ettevõttele õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest ja avalikest allikatest.

8. E-jurist tagab klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.

9. Kliendipoolse lepingurikkumise korral on E-juristil õigus edastada lepingu rikkumisega seotud andmeid piiramatule arvule kolmandatele isikutele andmete avalikustamiseks, sh maksehäireregistri pidajatele.

10. Kliendil on õigus saada E-juristilt teavet tema kohta kogutud isikuandmete ning nende andmete töötlemise kohta, kui seadus ei sätesta teisiti. Kliendil on õigus oma isikuandmetega tutvuda e-posti vahendusel, kui ta oma soovist E-juristile teatab.

11. Kliendil on õigus nõuda oma andmetes paranduste tegemist, kui tema andmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged. Kliendil on õigus esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.


© OÜ E-jurist 2016